GirlTalks vedtægter

1:1: Foreningens navn er GirlTalk.dk og er stiftet den 1. august 2004. 
GirlTalk.dk er en non-profit organisation, som arbejder for at hjælpe og rådgive piger i ungdomslivet til at håndtere deres livssituation.

1.2: Foreningens hjemsted er hovedkontorets adresse, som til enhver tid kan findes på www.GirlTalk.dk

3.1: Som foreningsmedlem af GirlTalk.dk kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, virksomheder, foreninger, fonde m.v. Der kan højst tegnes 1 foreningsmedlemskab uanset bidragets størrelse.

3.2: Foreningsmedlemmer i GirlTalk vælger 5 medlemmer til bestyrelsen, og 4 medlemmer til bestyrelsen udpeges af bestyrelsen ud fra en vurdering af faglige kvalifikationer. Der kan vælges medlemmer til bestyrelsen udenfor kredsen af foreningsmedlemmer.

3.3: Foreningsmedlemmerne udøver deres indflydelse ved den årlige generalforsamling.

3.4: Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det pågældende kalenderår, med mindre den siddende bestyrelse har besluttet, at kontingent kan tegnes for en længere periode.

3.5: Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens bestyrelse med 2/3 majoritet. En beslutning om eksklusion eller nægtelse af optagelse kan på forurettedes anmodning ankes til behandling på førstkommende generalforsamling.

3.6: Udmeldelse sker skriftligt. Sker betaling af kontingent ikke senest 2 måneder efter fremsendelse af opkrævning anses foreningsmedlemmet tillige for at være udmeldt og slettes af medlemslisten.

3.7: Kontingentsatsen for et foreningsmedlemskab fastsættes af bestyrelsen for hvert kalenderår og indbetales senest 2 måneder efter påkrav fra foreningen. Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser alt afhængig af, om medlemmet er en privat person, under 18 år, en juridisk person eller en virksomhed, så længe differentieringen af kontingentsatserne er sagligt begrundede. Generalforsamlingen godkender kontingentfastsættelsen på den førstkommende generalforsamling for det indeværende kalenderår. 

5.1: Foreningens aktiver tilhører naturligvis foreningen GirlTalk.dk som juridisk person og foreningen hæfter alene for opfyldelsen af dens forpligtelser.

5.2: Hverken medlemmer, bestyrelse eller den daglige ledelse hæfter for foreningens forpligtelser, ligesom hverken bestyrelse, ledelse eller medlemmer har nogen ejendomsret over noget tilhørende foreningen.

7.1:  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen under ansvar for generalforsamlingen.

7.2:  Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer og maksimalt 9 medlemmer. Majoriteten af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af bestyrelsen, udpeges for en 2-årig periode, hvor den ene halvdel udpeges i lige år og den anden halvdel udpeges i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på generalforsamlingen er valgt for en 2-årig periode. I lige år er den ene halvdel på valg, og i ulige år er den anden halvdel på valg. Genvalg kan finde sted.

7.3:  Der kan vælges 2 suppleanter for et år af gangen. Suppleanter må efter eget ønske deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

7.4:  Bestyrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende vedtægt, ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

7.5: Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i møder i et år, kan vedkommende betragtes som værende udtrådt af bestyrelsen, og 1. suppleanten kan af bestyrelsen anmodes om at indtræde i det udtrådte medlems sted.

7.6: For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal der skriftligt være indkaldt til møde med mindst 14 dages varsel, ligesom mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede.

7.7: Bestyrelsesmøder afholdes så ofte arbejdet kræver det og mindst 2 gange årligt.

7.8: GirlTalk.dk tegnes enten af den daglige leder/ledelse og formanden i forening eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Køb og salg af fast ejendom, gældsætning samt hæftelse for beløb, der i relation til foreningens samlede normale økonomi er store, skal altid godkendes af bestyrelsen.

7.9: Det er bestyrelsens opgave:                                                                                                               

 • at sikre, at foreningens aktiviteter opfylder foreningens formål                         
 • at være visionære og strategiske i relation til foreningens aktiviteter

7.10: Det er den daglige ledelses opgave at forestå den daglige drift af foreningen. 

9.1: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden eller et flertal af bestyrelsen eller såfremt 100 stemmeberettigede medlemmer af GirlTalk.dk ønsker dette. 

9.2: Indkaldelsesmåde og indkaldelsesfrister samt afstemningsregler for en ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler, som for en ordinær generalforsamling, jfr. § 6, dog således at forslagsstillernes forslag til en ekstraordinær generalforsamling skal være den daglige ledelse eller bestyrelsen i hænde samtidig med, at begæring herom fremsættes. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger efter, at begæring derom er fremsat

11.1: Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med accept fra minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2.1: Det er foreningens formål at:

 • være en almennyttig forening med henblik på rådgivning, hjælp og støtte til piger i alderen 12-24 år.
 • være en opdateret kilde til viden omkring pigernes problematikker for pårørende, fagfolk og andre interessenter.
 • yde en forebyggende og tidlig indsats mod potentiel mistrivsel, mental dårlig helbred og livstruende tilstande i målgruppen.
 • aktivere en frivillig indsats i civilsamfundet i forhold til at gøre en forskel for de unge piger.

2.2: Foreningen har ikke til formål at opnå økonomisk gevinst eller overskud. Ingen andel af nogen indtjening eller overskud fra denne forening skal kunne anvendes til begunstigelse af noget medlem, bestyrelsesmedlem, enkeltperson eller lignende. Foreningens midler kan kun benyttes til sociale og almennyttige formål.

4.1: Indtægter til foreningens opfyldelse af foreningens formål tilvejebringes ved:                            

 • Kontingentindbetaling fra medlemmerne
 • Gaver til foreningen
 • Støtte (oftest i form af sponsorater) fra erhvervsvirksomheder
 • Udbetalinger fra fonde eller puljer
 • Offentlig støtte
 • Foreningens egen indtægtsgivende virksomhed

4.2: Et evt. overskud ved driften tilfalder foreningen til sikring af opfyldelse af foreningens formål.

4.3: Foreningen kan have både lønnet ledelse, lønnede medarbejdere og ulønnede frivillige.

6.1: Generalforsamlingen er GirlTalk.dks højeste myndighed.

6.2: Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som er medlem af foreningen, og som kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, således at en fremmødt højst kan have en stemme.

6.3: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Senest 3 uger forinden indkalder bestyrelsen til generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggøres på GirlTalks hjemmeside indeholdende dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.

6.4:  Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen. 

6.5:  Forslag til generalforsamlingen, forslag til suppleanter m.v. skal være den daglige ledelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal personligt informere formanden eller den daglige ledelse herom senest 14 dage før generalforsamlingen. Valgbar er enhver person, som er fyldt over 18 år. 

6.6:  Bestyrelsen afgør, hvor generalforsamlingen afholdes. 

6.7:  Dagsordenen skal indeholde: 

1. Valg af dirigent.    

2. Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab.

3. Godkendelse af kontingent for det kommende år.

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.                                                                                      

5. Valg af revisor.

6. Behandling af fremsatte forslag.                                                                                            

7. Eventuelt. 

6.8:  Afstemninger skal være skriftlige, såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. 

6.9:  Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

8.1: Den daglige ledelse er forpligtet til at sørge for, at der efter regnskabsåret udløb udarbejdes et årsregnskab indeholdende driftsregnskab og statusregnskab. Det endelige årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 14 dage før den årlige generalforsamling.

8.2: Regnskabsåret følger kalenderåret.

8.3: Til at revidere foreningens regnskaber vælges en registreret eller statsautoriseret revisor, som ikke kan være medlem af bestyrelsen.

8.4: Foreningens revisor skal være i besiddelse af vedtægterne og forpligter sig til at give skriftlig underretning til hele bestyrelsen, hvis denne ser eller oplever væsentlige problemstillinger.

 

10.1: I tilfælde af GirlTalk.dks lovlige ophør, skal foreningens midler gå til formål, der i så høj grad   som muligt svarer til GirlTalk.dks formål, og således at det præciseres, at likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsning overdrages til en anden forening, fond eller religiøst samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål jf. §5,  nr. 2 i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008. 

10.2: Foreningens ophør kan alene besluttes af 2/3 af de på to generalforsamlinger fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der skal være minimum 4 uger mellem de 2 generalforsamlinger.

10.3: Bliver forslaget om foreningens ophør besluttet på de to generalforsamlinger, træffes der på sidste møde beslutning herom.

12.1: Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Dette skal forelægges og godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde af bestyrelsesmedlemmerne. Ved uenigheder i bestyrelsen har det medlem, som er uenig med de øvrige, ret til at få indført sine bemærkninger i protokollen

Foreningen er stiftet den 1/8 2004 af Anna Bjerre.

Vedtægterne er vedtaget af generalforsamlingen den 20/5 2019.